پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
پرسشنامه مدیریت دانش در شركتهای بیمه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بیمه
استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه
پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه
پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

رفتن به سایت اصلی

دانلود پرسشنامه پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

 

 

 

 

 

 

چکیده:

درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران. 

 

پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با 10 سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر 145 نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (2011) حاصل شد. در این راستا با  استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. 

 

در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. 

 

 نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداری میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در 8 شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی 7 و 11 مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده، معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش، یادگیری و مشاركت كاركنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.

 

 

 

 

روش گردآوری اطلاعات و داده ها

اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، مجلات، مدارک و اسناد موجود در این زمینه و نیز استفاده از اینترنت گردآوری گردیده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تحقیق بین 160 نفر از کارشناسان شرکت های بیمه مذکور توزیع گردید. از این تعداد 152 پرسشنامه بازگشت داده شد. تعدادی  از پرسشنامه ها به دلیل اطلاعات ناکافی از مجموع مشاهدات حذف گردید و در نهایت تعداد 145 پرسشنامه کامل دریافت شد و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

 

5-3  مقیاس مورد استفاده

یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش ها در خصوص یک موضوع، مقیاس لیکرت است. به دلیل اینکه پاسخ دهندگان افراد با گروه های سنی و تحصیلات متفاوتی می باشند، مقیاس لیکرت موجب می شود سوالات بدون ابهام پاسخ داده شوند.

این مقیاس حالات مشخصی از ویژگی های مورد بررسی و سنجش را در قالب یکسان بیان می دارد و پاسخ دهنده با توجه به شرایط و وضعیتی که درک می کند یکی از گزینه ها را به عنوان شایسته ترین و صحیح ترین گزینه انتخاب می کند، این طیف از گرایش بسیار زیاد تا بسیار کم رتبه بندی می شود( حافظ نیا، 1380، 151). در این تحقیق از طیف پاسخ گویی پنج گزینه ای لیکرت برای پاسخ دهی استفاده شده است.

جدول شماره 3-3. طیف لیکرت

بسیار کم

کم

نه بسیار کم نه بسیار زیاد

زیاد

بسیار زیاد

1

2

3

4

5

 

 

طیف لیکرت مقیاسی است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. (پرسشنامه پژوهش در بخش ضمائم ارائه شده است).

 

6-3 روایی و پایایی پرسشنامه

رد یا تائید فرضیه های تحقیق و هر نتیجه دیگری که از تحقیق ناشی می شود، بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده است. چنانچه ابزار جمع آوری اطلاعات و یا مقیاسهای بکار گرفته شده درست انتخاب نشده باشند، نمی توان به اطلاعات جمع آوری شده اعتماد کرد. در پایان نتیجه هم قابل قبول نخواهد بود. بنابراین بایستی روایی و پایایی( اعتبار) سوالات پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

 

 

1-6-3 روایی( اعتبار) پرسشنامه

مفهوم روایی  اشاره به دقت ابزار اندازه گیری دارد و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. منظور آن است که ابزار اندازه گیری چیزی را مورد سنجش قرار می دهد که برای آن ساخته شده است. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1384، 288).

  روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد (سرمد و همکاران، 1385؛170) روایی انواع مختلفی دارد كه به نوع آزمون و كاربرد آن بستگی دارد. در مجموع سه نوع روایی در نظر گرفته می شود كه عبارتند از :

– روایی محتوا 

– روایی وابسته به ملاك

– روایی سازه

تعیین روایی وابسته به ملاك و سازه مستلزم محاسبه و بررسی همبستگی ها و شاخص های آماری گوناگون است. ولی در خصوص روایی محتوا هیچ یك از روش های آماری استفاده نمی شوند. روایی محتوا نشان دهنده آن است که آیا پرسشنامه هایی كه برای سنجش سازه ها بکار برده شده اند، معرف خصیصه هایی که قصد اندازه گیری آنها را داریم هستند یا خیر؟ روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یك آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی صورت می گیرد و انواع آن به شرح زیر است :

– ظاهری، صوری یا ذهنی

– منطقی یا نمونه گیری

روایی ظاهری هنگامی در یك پرسشنامه یا آزمون برقرار است كه فردی متخصص یا آزموده آن را بررسی نماید و نتیجه بگیرد كه این آزمون صفت یا موضوع مورد نظر را اندازه می گیرد. چنانچه بین افراد مختلف در خصوص اعتبار آزمون توافق وجود نداشته باشد، روایی ظاهری مورد سوال قرار می گیرد.

روایی منطقی یا نمونه گیری شكل پیچیده تری نسبت به روایی ظاهری دارد. این روش مشتمل بر تعریف دقیقی از حیطه رفتار مورد اندازه گیری آزمون و طرح منطقی سوال هایی است كه كلیه بخش های عمده مورد نظر را بپوشاند(همان).

روایی وابسته به ملاک به صورت همبستگی نمره­های آزمون با یک ملاک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است، تعریف می­شود. اعتبار وابسته به ملاک را به اعتبار همزمان و اعتبار پیش‌بین تقسیم می­کنند. اگر اندازه متغیر ملاک همزمان با اجرای آزمون به دست آید، همبستگی آزمون با متغیر ملاک را اعتبار همزمان می­نامند. مانند، همبستگی بین نمره­های هوش و پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش‌آموزان در یک زمان معین. در اعتبار پیش‌بین، اندازه متغیر ملاک مدتی پس از اجرای آزمون به دست می­آید. به عنوان مثال همبستگی بین نمره‌های یک تست هوش با نمره­های پیشرفت تحصیلی آزمودنی­ها در یک یا چند سال آینده، اعتبار ملاکی پیش‌بین آزمون هوش نامیده می­شود.

روایی سازه (عاملی) بر این مطلب تأکید می­کند که آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می­گیرد. این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است: در ابتدا سازنده آزمون باید صفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند. در مرحله بعد، چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم کند که آیا این روابط فرضی واقعا وجود دارند یا خیر. مناسب ترین شیوه برای سنجش روایی سازه[1]، استفاده از تحلیل عاملی است. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. با استفاده از تحلیل عاملی می‌ توان مشخص نمود که آیا سوالات پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کنند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند و این عوامل معنی دار باشند. تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا خیر. تحلیل عاملی تاییدی[2] روشی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع تحلیل، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست.

به منظور بررسی کفایت حجم نمونه و روایی سازه (امکان انجام تحلیل عاملی تاییدی)، به ترتیب از آزمونهای KMO [3]و بارتلت استفاده می شود. در آزمون KMO آماره آزمون به صورت زیر تعریف می شود:   

که در آن  ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای  و  بوده و  ضریب همبستگی جزئی بین آن ها است. مقادیر بزرگتر از 0.7 برای این آماره کفایت حجم نمونه را بیان می کنند.

در آزمون بارتلت آماره ی مورد استفاده به صورت زیر تعریف می شود :

 

 

که در آن  تعداد آزمودنی ها،  تعداد متغیرها و  قدر مطلق دترمینان ماتریس همبستگی است. در این آزمون فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطلاعات معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای انجام دادن تحلیل عاملی تاییدی وجود دارد و به دنبال آن روایی سازه پرسشنامه تأیید می شود(سرمد، بازرگان و حجازی،1383).

 

در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است. به منظور بررسی روایی محتوا، ابتدا سعی شده است از پرسشنامه های استاندارد استفاده و ثانیا از نظرات اساتید و خبرگان نیز بهره گرفته شود. برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در جد.ل زیر نتایج آزمونهای KMO و بارتلت ارائه شده است.

جدول شماره 4-3. نتایج آزمونهای KMO و بارتلت

 

 

آزمون بارتلت

شاخص

آماره KMO

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

کل پرسشنامه

0.932

14510.423

1128

0.000

مدیریت دانش

0.919

7629.467

406

0.000

مدیریت کیفیت جامع

0.899

4987.078

171

0.000

 

 

 

با توجه به مقدار آماره KMO (که بیش از 0.6 می باشد) کفایت حجم نمونه مورد تأیید قرار می گیرد. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی با توجه به متغیرهای موجود امکان پذیر بوده (سطح معناداری کمتر از 0.05 است) و روایی سازه پرسشنامه  تأیید می شود.

 

 

2-6-3 پایایی ( اعتماد) پرسشنامه

 

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارند که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، سه گروه 10 نفره همگن از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمع آوری پرسشنامه، در نهایت مقدار ضریب آلفای كرونباخ آزمون بدست آمد كه بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

 

که در این فرمول a برآورد اعتبار آزمون، K تعداد سوالات آزمون،   واریانس سوال i ­ام و  واریانس کل سوالات است(فرهنگی ،87، 173). هرچه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا و هرچه این مقدار به صفر نزدیک تر باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه می باشد. معمولا آلفای کمتر از 0.6 پایایی ضعیف، 0.6 تا 0.8 قابل قبول و بالاتر از 0.8 نشان دهنده پایایی بالا می باشد. همانگونه که اشاره شد به منظور تعیین ضریب آلفا از یک نمونه 30 تایی استفاده شده است، مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای این تحقیق در جدول زیر آمده است. همانطور که مشاهده می شود میزان آلفای متغیرها در دامنه قابل قبول قرار می گیرد.

 

جدول شماره 5-3. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.

متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

تفسیر

شناسایی و کسب دانش

76/0

پایایی قابل قبول

تولید و اشتراک  دانش

86/0

پایایی بالا

ذخیره سازی و بکارگیری دانش

84/0

پایایی بالا

مدیریت دانش

85/0

پایایی بالا

بهبود مستمر

73/0

پایایی قابل قبول

تعهد سازمانی

73/0

پایایی قابل قبول

تمركز بر مشتریان

74/0

پایایی قابل قبول

آموزش ، بکارگیری و مشارکت کارکنان

74/0

پایایی قابل قبول

مدیریت کیفیت جامع

85/0

پایایی بالا

کل پرسشنامه

83/0

پایایی بالا

 

 

ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم‌افزار SPSS ، جهت متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق از مقدار استاندارد یعنی 70/0 بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت كه پرسشنامه های فوق از اعتبار كافی برخوردار می‌باشند، بدین‌معنی كه پاسخ‌های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلكه به ‌خاطر اثر متغیری می‌باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است. زیرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است دقیقاً سنجیده است و ثانیاً برداشت ذهنی تمام پاسخگویان از آن یکی بوده است.

 

7-3 سنجه های تحقیق

 

مدیریت کیفیت جامع

 

متغیر مستقل تحقیق می باشد که از چهار بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل 19 سوال می باشد.

مدیریت دانش

 

متغیر وابسته  تحقیق می باشد که از سه بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل 29 سوال می باشد.

[1] Construct Validity

[2] Confirmatory factor analysis (CFA(

[3] Kaiser-Meyer-Olkin

 

 

 

 

پاورپوینت الگو برداری از بهترین عملکردها (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت )

پاورپوینت الگو برداری از بهترین عملکردها (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) دانلود پاورپوینت الگو برداری از بهترین عملکردها نقش روش الگوبرداری مراحل وگامهای اجرایی در فرآیند الگوبرداری انواع الگوبرداری الگو برداری نتیجه الگوبرداری فرآیند الگو برداری محصول الگو…

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله ابهام در معامله ابهام در مورد معامله رفع ابهام از مورد معامله نحوه رفع ابهام از مورد معامله روشهای رفع ابهام از مورد معامله دانلود پایان نامه ابهام در معامله دانلود پایان نامه رشته…

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شركت نوین گستر سایپا

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شركت نوین گستر سایپا دانلود پروژه مالی دانلود پروژه مالی رشته حسابداری دانلود پروژه مالی شركت دانلود پروژه مالی شركت نوین گستر سایپا شركت نوین گستر سایپا رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه مالی…

مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی

مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی مبانی نظری…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش بازاریابی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش بازاریابی مبانی نظری هوش بازاریابی پیشینه تحقیق هوش بازاریابی پیشینه داخلی هوش بازاریابی پیشینه خارجی هوش بازاریابی پیشینه پژوهش هوش بازاریابی پیشینه نظری هوش…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزش شغلی کارکنان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزش شغلی کارکنان کلمات کلیدی : مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان دانلود مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان پیشینه تحقیق انگیزش شغلی کارکنان پیشینه داخلی انگیزش شغلی کارکنان پیشینه خارجی انگیزش شغلی کارکنان پیشینه پژوهش انگیزش…

بررسی تولید و پردازش تصویر دیجیتال و ارتباط آنها با جهان فیزیکی پیرامون ما

بررسی تولید و پردازش تصویر دیجیتال و ارتباط آنها با جهان فیزیکی پیرامون ما ویژگیهای تصویر دانلود پایان نامه پردازش تصویر دیجیتال الگوریتم‌های کامپیوتری پردازش تصویر دانلود پایان نامه رشته گرافیک دانلود پایان نامه گرافیک رفتن به سایت اصلی دانلود…

بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ

بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ کدینگ رید coding read سولومان سیستم ofdm کانال awgn کانال فیدینگ رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه بررسی اثر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتی

پرسشنامه بررسی اثر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتی پرسشنامه مدیریت روابط عملکرد پروژه پرسشنامه تاثیر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتی پرسشنامه عملکرد شرکت پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی دانلود پرسشنامه مدیریت روابط عملکرد پروژه رفتن…

مبانی نظری بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک

مبانی نظری بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک مدل های سبک تفکر نظریه های سبک های تفکر انواع سبک های تفکر استرنبرگ انواع سبک های تفکر از دیدگاه روانشناسی تاثیر سازگاری زناشویی بر اضطراب کودک تاثیر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادبیات نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی فصل دوم پایان نامه مدیریت استراتژیک…

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین چابک مولفه های چابکی زنجیره تامین پیاده سازی زنجیره تامین چابک پایان نامه زنجیره تامین چابک مدل های زنجیره تامین چابک ارزیابی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد مبانی نظری الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد دانلود مبانی نظری الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد دانلود پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد ادبیات نظری الگوی مطلوب ارزیابی…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جرات ورزی یا ابراز وجود

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جرات ورزی یا ابراز وجود کلمات کلیدی : مبانی نظری جرات ورزی پیشینه تحقیق جرات ورزی پیشینه پژوهش جرات ورزی فصل دوم پایان نامه جرات ورزی مبانی نظری ابراز وجود پیشینه تحقیق ابراز…

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان در سازمان پرسشنامه سنجش توانمندسازی کارکنان پرسشنامه میزان توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq) پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی…

بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی

بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی طراحی معماری قاجار تزئینات دوره قاجار تزئینات معماری دوره قاجار خانه های دوره قاجار خصوصیات معماری دوره قاجار معماری دوره پهلوی معماری دوره پهلوی اول معماری دوره ی پهلوی…

لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران

لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران جایگاه جهانی ایران از لحاظ جمعیتی ترکیب جمعیت ایران وضعیت ازدواج و طلاق کشور تحولات جمعیتی خانوارها در کشور چالش‌ها و راهکارهای حفظ تعادل پویای ساختار جمعیتی کشور…

فصل سوم پایان نامه سرسختی روانشناختی در زنان

فصل سوم پایان نامه سرسختی روانشناختی در زنان کلمات کلیدی : پایان نامه سرسختی دانلود پایان نامه سرسختی پایان نامه سرسختی روانشناختی زنان پایان نامه با موضوع سرسختی روانشناختی دانلود پایان نامه سرسختی روانشناختی پایان نامه سرسختی روان شناختی زنان…

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان کاهش پرخاشگری

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان کاهش پرخاشگری کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پکیج های درمانی روانشناسی پروتکل های درمانی در روانشناسی پروتکل درمانی پرخاشگری پروتکل درمانی کاهش پرخاشگری خرید پروتکل درمانی درمان فراشناختی پرخاشگری پروتکل درمان…

پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) تزیینات معماری تزیینات معماری مسکونی تزیینات معماری مسکونی ایران تزیینات خانه های قاجار و پهلوی تزیینات معماری مسکونی دوره قاجار تزیینات…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام مبانی نظری عکس العمل بازار سهام پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام پیشینه پژوهش عکس العمل بازار سهام ادبیات نظری تحقیق عکس…

پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان

پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان طراحی فضای داخلی بیمارستان بررسی طراحی فضای داخلی بیمارستان تحقیق اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان فضای داخلی بیمارستان رفتن به سایت…

پاورپوینت اخلاق در بازاریابی ورزشی

پاورپوینت اخلاق در بازاریابی ورزشی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اخلاق در بازاریابی ورزشی پاورپوینت اخلاق در بازاریابی ورزشی اخلاق در بازاریابی ورزشی گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی اهمیت اخلاق در بازاریابی ورزشی چالش های اخلاقی فراروی بازاریابی بازاریابی و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن بازار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن بازار مبانی نظری فن بازار ادبیات نظری فن بازار چارچوب نظری فن بازار فصل دوم پایان نامه فن بازار دانلود مبانی نظری فن بازار پیشینه فن بازار پیشینه تحقیق فن بازار پیشینه داخلی فن…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *