بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری