حجاب و پوشش اجتماعی زنان

حجاب و پوشش اجتماعی زنان

حجاب زن در قرآن کریم
پوشش اجتماعی زنان
نظر فقها درباره پوشش زنان
حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع
حکمت پوشش بانوان در اجتماع
حضور زنان در اجماع در روایات
دانلود پایان نامه حجاب
پایان نامه پوشش اجتماعی زنان

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی

حجاب و پوشش اجتماعی زنان

 

 

مقدمه

مسأله اخلاق اجتماعی و شخصیت زن ،‌چیزی نیست که به تازگی مطرح شده و یا فقط در کتاب‌ها آورده شده باشد ، بلکه زن و شخصیت او ، همگام با پرورش انسان مورد توجه بوده است ؛ به ویژه در فرهنگ غنی ایران ، که احترام به مادر و همسر به طور کلی احترام به زن و تجلیل از شخصیت ممتاز او از اساسی ترین ارزش های این فرهنگ است.افزون بر آن ، در مکتب مترقی ، روشن‌گر و ارزشی اسلام ، دربارة شخصیت زن ، آیات و روایات فراوانی آمده است و مسلمانان به توجه به آن سفارش شده‌اند. صاحب نظران و دانشمندان اسلامی نیز دربارة شخصیت زن در اسلام ، کتاب‌های فراوانی به رشتة تحریر در آورده‌اند ؛ در سدة اخیر ، که فکر و فرهنگ اروپایی از دروازه‌های غرب ، به کشور‌های اسلامی رخنه کرد و الگوی زن مسلمان را به الگوی زنان غربی با آب و رنگ مخصوص آن‌ها تغییر داد و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی ، سنتی ، ایمانی و اعتقادی ، دستخوش دگرگونی شد ؛‌و تبعات شومی را ببار آورد ، صاحبان اندیشه و قلم ،‌در مقام دفاع از ارزش‌‌های اصیل اسلامی ، ‌به بازنگری  در حقوق و حدود حجب و حیاء ، وقار و عفت زن در جامعه پرداختند . نقاط مبهم این بحث را با تحلیل ‌های منطقی ، روشن و مدلّل ساختند و در این زمینه کتاب‌ها و نشریات بسیاری را عرضه کردند.

 

در این بین ،‌نقش سیاست های حاکم بر جوامع اسلامی نیز با اهمیت و در خور توجه است. حاکمان بعضی از کشورهای اسلامی ،‌که کارگزاران و مجریان طرح‌های مخرب غرب بودند،‌ می‌کوشیدند که زن مسلمان را چهره‌ای مسخ شده و متأثر از لجام گسیختگی‌های بیگانه معرفی کنند و با دامن زدن به شعله‌های فساد ،‌ که بخشی از آن ،‌از این رهگذر تغذیه می‌شود، زمینة سلطة فرهنگی ،‌سیاسی و اقتصادی بیگانه را هموار و آماده گردانند.اینک بهترین راه برای مقابله با سلطة فرهنگی غرب و سیاست‌های آنان و دفاع از حقوق واقعی زن ،‌ معرفی درست شخصیت زن در اسلام و راه تعادل و دوری از تندروی‌ها و عقب ماندگی‌های اخلاقی غرب است؛ زیرا اگر موضع اسلام دربارة شخصیت زن و حدود آن معین گردد و دستورهای مترقیانة آن برای نسل جوان و همة افراد بشر به درستی و مدلل بیان شود و در این معرفی ، از افراط و تفریط پرهیز شود ، با توجه به فطرت پاک انسان ‌ها و اشتیاق‌آنان به واقع گرایی و خداجویی، توطئه استکبار و مناقضان حقوق بشر و سلطه گران حریم آزادی ، نقش بر آب شود، و زن مسلمان ، بلکه همة‌ زنان آزادی خواه جها ، عفاف را بر بی‌بندو باری و پوشش را بر برهنگی و ابتذال ترجیح می‌دهند تا اسباب بازی هوس‌های بیگانگان و سود جویان نگردند و حریم شخصیت و احترام زن محفوظ بماند.

 

اسلام زن را همانند مرد ،‌عضوی از اعضای جامعه و مستقل می‌داند و برای او حقوقی چون حق رأی و انتخاب ، حق آزادی عقیده و حق مالکیت و ارث قرار داده است.

خداوند متعال همان‌گونه که به زن حقوقی را ارزانی داشته است ،‌ در مقابل ، مسؤولیت‌های خطیری را نیز بر دوش او نهاده است ؛ زیرا در اسلام ،‌حق و مسؤولیت متقابلند. هر جا مسؤولیت باشد، حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است . این معنای واقعی عدالت است:

ولهن مثل الذی علیهن  

و برای زنان ( همانند وظایفی که بر دوش آنان است،‌ حقوق شایسته‌ای داده شده است.)

احترام زن ، یکی از حقوق مسلم زن است که باید رعایت گردد.

وعاشر وهن بالمعروف 

وباید رفتار و معاشرت با زنان ، رفتار خوب و پسندیده‌ای باشد.

خداوند متعال ، زن و مرد را در بیشتر خطاب‌ها کنار هم قرار داده و سعادت و شقاوت را برای هر دو ، یک سان دانسته است :

 من عمل صالحا من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه  طیبه و لنجزینهم أجرهم بأحسن ماکانوا یعلمون  

 

کسی کار شایسته ای انجام دهد ، خواه مرد باشد یا زن ، در حالی که مؤمن است ، اورا به حیاتی پاک زنده می‌داریم و پاداش آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند، خواهیم داد.

پس هریک از زن و مرد می‌تواند با اجرای برنامه‌ها و دستورهای اسلام ،‌به تکامل معنوی و مادی برسد ، و با آرامش خاطر ، زندگی پاکیزه‌ای را برای خود و هم نوعانش فراهم سازد.

از آیات یاد شده و آیات بسیاری دیگر، این گونه استفاده می ‌شود که زن ، همانند مرد ، دارای مسؤولیت ها و حقوقی است که هر کدام در جای خود باید مورد احترام قرار گیرد . البته این همانندی و تساوی ،‌به معنای عدم تفاوت میان زن و مرد نیست ؛ زیرا حالات روحی و جسمی آنان با هم متفاوت است.پیامبر اسلام حضرت محمدبن‌عبدالله (ص) وعترت پاکش (صلوات الله علیهم اجمعین)دربارة حقوق زن و احترام به او سفارش‌های فراوانی کرده‌اند، که مجال نگارش همة آن ها در این مختصر نیست. همین بس که بزرگترین پیامبر خدا (ص) و اشرف مخلوقات عالم ، در انظار مردم ، بارها و بارها ، بوسه بر دستان مبارک محور جهان هستی ، زن نمونة اسلام ، حضرت صدیقة طاهره ، فاطمة زهرا ، (س) می زدند و به این بوسه افتخار می‌کردند.

در نتیجه ، از نظر اسلام ، احترام به شخصیت ارزشمند زن ، به رسمیت شناخته شده و دربارة‌رعایت آن ، سفارش‌های فراوانی شده است.

 

اگر می‌بینیم در اسلام ،‌اصرار فراوان بر پوشش زن شده است، برای آن است که این شخصیت و حرمت ، با حفظ عفت و پاکدامنی حفظ شود و زنان از مسیر کمال و رستگاری ، به سراشیبی بی هویتی ، هرزگی ، برهنگی و بی عفتی منحرف نگردندو از مسیر صعود به کمالات انسانی ، که در شأن آنان است ، به مسیر سقوط در رذائل اخلاقی و انسانی ، متمایل نشوندو وسیلة هوس‌بازی دیگران قرار نگیرند.لذا اسلام سفارش بسیاری بر پوشش زن کرده و از عفت تاآن جا مدح کرده است که می‌فرماید: دختران شعیب در کوچه ، با حیا راه می‌رفتند:  تمشی علی أستحیاء  و سفارش می‌کند که در گفت گو ها ، با ناز و کرشمه سخن نگویید، تا مبادا هوس بازان،  که روحی بیمار دارند، به طمع افتند:  فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض   و شخصیت بزرگ زن را به خطر اندازند ؛‌زیرا زن در فرهنگ غنی اسلامی ، ارزشمندتر از سودجویی و کام دهی است.زن در این مکتب ، یک انسان ارزشمند است ؛‌ که هم خود می تواند به کمال برسد و هم می تواند دیگران را در دامن خود پرورش دهد و به کمال برساند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حجاب زن در قرآن کریم

پوشش بانوان در اجتماع

پوشش زنان از نگاه فقها

حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

پوشش اجتماعی بانوان

مطالب

مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع

روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع

مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع

مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید

مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم

شرح و بررسی واژه ها 3

استثناء اول

استثناء دوم

شرح و بررسی واژه ها

نتیجه

حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع

فروع

فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم

دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ

دلایل

خلاصه 3

نتیجه 3

دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن

دلایل

تحقیق در مسأله

آراء دانشمندان (فقها)

الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم

ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم

فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم

کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم

دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند

دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است

دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است 3

دلایل 3

خلاصه و نتیجه

پوشش زن در مقابل همسر

فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد

آرا فقها

بیان ادله

بررسی شروط ششگانه

مسائل

مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری

مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟

مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟

مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟

مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟

فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل

دلایل

فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه

دلیل

فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال

دلیل

حق در مسئله

دلایل

فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده

دلائل

نتیجه

میزان پوشش بانوان سالخورده

فهرست مآخذ

 

 

 

ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR

ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR نشانگر SSR ژنوم ارقام سیب سطح مولكول DNA مارکر مولکولی ریزماهواره مارکر مولکولی SSR روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر…

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف دکتر اسماعیل شیعه

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف دکتر اسماعیل شیعه کلمات کلیدی : دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف دکتر اسماعیل شیعه پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری…

تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش

تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش مدیریت دانش فناوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی مدیریت فناوری اطلاعات فرایند های کسب اطلاعات دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی روابط

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی روابط کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه غنی سازی روابط مبانی نظری غنی سازی روابط پیشینه تحقیق غنی سازی روابط پیشینه داخلی غنی سازی روابط پیشینه خارجی غنی سازی روابط پیشینه پژوهش…

کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی رفتن به سایت اصلی کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی به تعداد 69 صفحه pdf     درس اول : بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی…

ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان

ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان رضایت مشتری رضایت شغلی کارکنان عوامل موثر بر رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پایان نامه رضایت شغلی…

پاورپوینت آشنايي با مدل تعالی سازمانی

پاورپوینت آشنايي با مدل تعالی سازمانی کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنايي با مدل تعالی سازمانی مدل تعالی سازمانی تحقیق مدل تعالی سازمانی مقاله مدل تعالی سازمانی مدلEFQM مدلهاي سرآمـدي سازماني ارزشها و مفاهيم سرآمـدي و معيارهاي ارزيابي مدلEFQM سيستم امتيـازدهي…

پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه دانلود پروژه مالی دانلود پروژه مالی حسابداری دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت توزیع برق رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با…

زباله های شهری و مدیریت مواد زائد جامد

زباله های شهری و مدیریت مواد زائد جامد انواع زباله ها زباله های شهری مدیریت مواد زائد جامد زباله های شهری و مدیریت مواد زائد جامد ضایعات الكترونیكی در ایران دانلود مقالات محیط زیست دانلود مقالات رشته محیط زیست رفتن…

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان…

پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS

پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS کاربرد فناوری های سنجش از دور در پایش آلودگیهای محیط زیست کاربرد سنجش از…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هویت ملی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هویت ملی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت ملی مبانی نظری هویت ملی پیشینه تحقیق هویت ملی پیشینه داخلی هویت ملی پیشینه خارجی هویت ملی پیشینه پژوهش هویت ملی پیشینه نظری…

بازشناسی هویت کالبدی در شهر ری

بازشناسی هویت کالبدی در شهر ری مشخصه های کالبدی شهر ری هویت کالبدی در شهرهای اسلامی هویت کالبدی در شهر ری تحولات شهری در شهر ری تحولات شهر ری در دوره پیش از اسلام تحولات شهر ری در دوره پس…

پروپوزال بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی

پروپوزال بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی کلمات کلیدی : مبانی نظری تعهد سازمانی پیشینه تحقیق تعهد سازمانی پیشینه داخلی تعهد سازمانی پیشینه خارجی تعهد سازمانی پیشینه پژوهش تعهد سازمانی پیشینه نظری تعهد سازمانی فصل دوم پایان نامه…

پرسشنامه مقیاس زمینه یابی و خودگزارشی تشخیص و ویژگی های شغلی اولدهام و هاكمن

پرسشنامه مقیاس زمینه یابی و خودگزارشی تشخیص و ویژگی های شغلی اولدهام و هاكمن کلمات کلیدی : پرسشنامه ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام پرسشنامه ویژگیهای شغلی هاکمن پرسشنامه ویژگی های شغل پرسشنامه مدل ویژگیهای شغلی پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی…

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه مفهوم اضطرار اضطرار در فقه اضطرار در حقوق مدنی آثار اضطرار در حقوق مدنی راه حلهای مناسب فقه شیعه برای اضطرار مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی دانلود…

خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری - انتشارات دانشگاه پیام نور

خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری - انتشارات دانشگاه پیام نور کلمات کلیدی : خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری - انتشارات دانشگاه پیام نور به تعداد 40 صفحه pdf مناسب اساتید و…

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه انگیزش شغلی کارکنان عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان مدل مفهومی انگیزش شغلی کارکنان مقاله انگیزش شغلی کارکنان عوامل موثر بر انگیزش شغلی عوامل موثر بر انگیزش كاركنان دانشگاه مقاله انگیزش كاركنان دانشگاه…

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده و انواع تصمیم گیری های آن

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده و انواع تصمیم گیری های آن کلمات کلیدی : عوامل موثر بر تمایل به خرید تعریف رفتار مصرف کننده تمایل مصرف کنندگان به خرید عوامل موثر در رفتار مصرف کننده فرآیند تصمیم گیری مصرف…

پاورپوینت حسابداری ارزش جاری

پاورپوینت حسابداری ارزش جاری دانلود پاورپوینت رایگان ارائه درس تئوری حسابداری پاورپوینت حسابداری ارزش جاری حسابداری ارزش جاری چهار مکتب اندیشه در مورد محاسبه سود شرکت حسابداری بر مبنای ارزش جاری مربوط بودن مفهوم سود ویژگی های سود حسابداری نقاط…

دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان فناوریهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر سازمان دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی دانلود پاورپوینت رشته مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود…

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پکیج های درمانی روانشناسی پروتکل های درمانی در روانشناسی پروتکل درمانی اضطراب پروتکل درمانی اختلال اضطراب پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر خرید پروتکل درمانی اختلال…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 56 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 56 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مهارت های اجتماعی ادبیات نظری مهارت های اجتماعی چارچوب نظری مهارت های اجتماعی فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی دانلود مبانی نظری مهارت…

پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی کلمات کلیدی : پروپوزال چابکی سازمانی پروپوزال توسعه منابع انسانی دستیابی به چابکی سازمانی ابعاد چابكي در بخش دولتي مدل هاي توسعه منابع انساني ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی اصول و شاخصهاي…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *